Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 10.07.1935 г.

Протокол от Общо годишно събрание на СЗРП на 10.07.1935 г. Заседанието е ръководено от временно бюроо за ръководене на събранието в състав: председател - Захариев, подпредседател - Сираков и...

Протокол от събрание на УС на СЗРП

Оригинален протокол в 2 екземпляра от Протокол №2 от заседание на управителния съвет от 10.07.1935 г. Включен е списъкът на избраното ново настоятелство на СЗРП. 

Дневен ред за заседание на комитета за защита на природата от 1935 г.

Проектопрограма от 1935 г. за дневен ред на комитета за защита на природата, с ръкописна чернова на гърба на листа. Без точна дата.

Списък на Управителния комитет на СЗРП

Списък с предполагаема година 1935 г. на членовете на Управителния комитет на СЗРП, включващ по 3 делегата от сдруженията-членове (10 на брой) и допълнително 26 индивидуални члена.

Удостоверение, издадено от Софийски окръжен съд за регистрацията на СЗРП

Удостоверение № 100/03.11.1934 г., подпечатано и обгербвано, издадено от Софийски окръжен съд, че СЗРП е вписан в регистъра на юридическите лица при съда, том I, стр. 103. Удостоверението е...

Ръкописна бележка на СЗРП за актуализираните представители през 1934 г.

Ръкописна бележка на СЗРП за актуализираните представители през 1934 г.

Ръкописен списък с организационни задачи на СЗРП - 09.10.1934

Ръкописен списък с организационни задачи на СЗРП от 09.10.1934 г.

Приемо-предавателен протокол, подписан от Ив. Буреш и Д. Загоров, 1934 г.

Приемо-предавателен протокол, подписан от Ив. Буреш и Д. Загоров. Ив. Буреш, подпредседател на СЗРП приема по опис съюзното имущество от Д. Загоров, досегашен секретар на СЗРП.

Протокол на УС на СЗРП за избор на настоятелство на СЗРП

Протокол № 1 от заседание на УС на СЗРП за избор на настоятелство на СЗРП, състояло се на 23.06.1934 г.

Присъстващи: проф. д-р Стефан Петков, д-р Иван Буреш, инж. Д. Загоров

...

Отчет на настоятелството и Управителния комитет на СЗРП, 20.06.1934 г.

Отчет на настоятелството и Управителния комитет на СЗРП за времето от 28.04.1933 до 20.06.1934 г. В заседание та УК на 28.04.1934 г. състояло се в Ловната организация е избрано настоятелство от:...

Страници