Писмо от Специалния комитет към СЗРП, гр. Пещера

Писмо с дата 09.08.1932 г., в което се известява за създаването на Специален комитет към СЗРП в гр. Пещера. Избрана е и комисия, която да ръководи делата на комитета в състав:

1. Тодор...

Годишен отчет на СЗРП към Министерство на вътрешните работи

Ръкописна чернова на писмо от месец юни 1932г с изходящ №1 от СЗРП до Отделението за социални грижи към Министерството на вътрешните работи  предава годишен отчет за дейността на СЗРП, приет от...

Устав на Българското географско дружество 1932 г.

Устав на Българското географско дружество, утвърден от МВРНЗ с писмо №6130/19.05.1932г.

Отчет на Управителния комитет на СЗРП за периода 08.05.1931 г. - 22.04.1932 г.

Отчет на Управителния комитет на СЗРП запериода 08.05.1931 г. - 22.04.1932 г. В заседание на УК на 08.05.1931 г. е избрано настоятелство в състав: председател- проф. Стефан Петков,...

Протокол от общо събрание на СЗРП на 22.04.1932 г

Протокол от общо събрание на СЗРП на 22.04.1932 г при дневен ред:

  1. Отчет на настоятелството
  2. Доклад на контролната комисия
  3. Бюджет
  4. Избор на контролна комисия...

Нова редакция на устава на СЗРП, приета на годишното събрание на 1931 г.

Копие-ръкопис на нова редакция на устава на СЗРП, приета на годишното събрание на  1931 г. Редакцията е направена от д-р Ст. Петков по предложение на секретаря на СЗРП М. Русков. Преписът е...

Протокол от проверка на касата на СЗРП от контролната комисия

Протокол от проверка на касата на СЗРП от контролната комисия с дата 31.03.1931г.

Резолюции на Висшия туристически съвет при Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на II Висш туристически съвет при Българското туристическо дружество 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални природни паркове
  2. ...

Резолюции на Висш туристически съвет пра Българското туристическо дружество, 1931 г.

Резолюции на Висшия туристически съвет пра Българското туристическо дружество от заседанията му на 01.03.1931 г. по следните теми:

  1. Опазване на природата и създаване на национални...

Страници