Пълномощно на името на Владимир Антонов Помаков. 1968 г.

Пълномощно с изх. № VI-148/02.12.1968 г. на името на Владимир Антонов Помаков за покупки и разходи за сметка на КЗП при БАН.

Протокол от заседание на комисия за експертиза на архивни материали, 1967 г.

Протокол № 1/13.02.1967 г. от заседание на комисия към КЗП за експертиза на архивни материали. Документът е подписан от членовете на комисията в състав: д-р Марков, Н. Боев, И. Зафиров и е...

Чернова на отчетен доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г.

Чернова на отчетния доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г. Основните точки в отчета са:
I. Щат - адм. секретар
II. Бюджет
III. Дейности:...

Отчетен доклад за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г.

Отчетен доклад с изх. № 353/31.12.1964 г., изготвен от председателя на КЗП чл. кор. проф. Г. Паспалев за дейността на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г. Основните точки в отчета...

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1964 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1964г.
Като отбелязва значителното орязване на бюджета председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва подобрение в...

Записка относно резултатите от инвентаризацията в КЗП 1965 г.

Записка относно резултатите от инвентаризацията в КЗП, извършена на 29.11.1965г.

Опис на архивните материали на КЗП 1967 г.

Опис на архивните материали на КЗП, съставен на 14.02.1967г. за нуждите на Научен архив - БАН.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963 г.

Отчетен доклад на Комисията за защита на природата при БАН за 1963г.
Председателят на КЗП чл.кор. Г. Паспалев отбелязва доброто сътрудничество с КГГП при разрешаване на много сигнали за...

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино 1964 г.

Отчет на Вл Бешков и П. Берон за командировка до новооткрита пещера край гара Кунино. Предлага се да се иснесат по-ценните образци от варовикови обраувания поради невъзможност да се запази...

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан, 1962 г.

Опис на архивни материали, съставящи отраслевия архив на КЗП при Бан за периода 03.01.1961-26.02.1962 г. Списъкът е подписан от комисия в състав: д-р Г. Марков, Н. Боев, Ив. Зафиров и одобрен от...

Страници