Удостоверение № 100/03.11.1934 г., подпечатано и обгербвано, издадено от Софийски окръжен съд, че СЗРП е вписан в регистъра на юридическите лица при съда, том I, стр. 103. Удостоверението е издадено в отговор на молба от 02.11.1934 г. Вписването е извършено на 07.06.1934 г., от която дата решението на съда № 322 по гр. д. № 100/1934 г. е влезло в законна сила.