Проектобюджет на КЗП за 1963 г.

Проектобюджет на КЗП за 1963г.

Литература, изпратена на Природонаучния музей - гр. Котел от КЗП 1962 г.

Придружително писмо изх.№146/17.04.1962г. към литература, изпратена на природонаучния музей - гр. Котел от КЗП.

Писмо на КЗП относно отпечатване на пощенски марки 1962 г.

Писмо изх.№129/28.03.1962г., с което КЗП отговаря на запитване от Министерство на транспорта и съобщенията писмо от 07.02.1962г. вх.№112/13.03.1962г.

Становище на КЗП за опазване чистотата на расата на колхидския фазан 1962 г.

Писмо изх.№126/23.03.1962г. със становището на КЗП, че по никакъв начин не трябва да се допуска смесване на колхидските фазани в последното останало тяхно местообиталище /Долна Топчия/ с...

Придружително писмо към Програма за курс по Защита на природата за висшите училища 1962 г.

Писмо изх.№63/08.02.1962г. на КЗП, придружаващо Програма за курс "Защита на природата" за висшите училища, изготвена от Комисията по просвета към Международния съюз за защита на природата /IUCN/,...

Писмо на КЗП по повод конгреса на учителите 1962 г.

Писмо изх.№62/08.02.1962г. на КЗПс предложение да се вклщчат доклади по защита на природата в програмата на конгреса на учителите на 23.05.1962г.

Резервати, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1962 г.

С писмо изх.№58/06.02.1962г. председателят на КЗП Г. Паспалев изпраща до Министерството на външните работи списък на 9 резервата, които да бъдат препратени за вписване в в Листа на националните...

Писмо на КЗП с искане за данни за събраните количества билки през 1961г.

Писмо изх.№38/19.01.1962г. на КЗП с исканедо ЦКС-"Билкооп" за данни за събраните количества билки, горски плодове, гъби и конкретни защитени растения през 1961г., а по възможност и за предходните...

Писмо на КЗП за уточняване на адреса за кореспонденция 1962 г.

Писмо изх.№48/18.01.1962г. на КЗП за уточняване на адреса за кореспонденция с ГУГ с оглед своевременното получаване на материалите касаещи КЗП.

Заповед за командировка на комисия за инспекция на черноморското крайбрежие 1961 г.

Заповеди №№7,8 от председателя на КЗП Г. Паспалев за командироване на комисия за инспекция на черноморското крайбрежие за оглед на териториите и уточняване на границите на местностите за...

Страници