Ръкопис на писмо на СЗРП до Държавния лесничей на гр. Пещера за опазването на природата в курорт "Св. Константин"

Ръкописна чернова на писмо от месец юли 1932г с изходящ №3 от СЗРП до Държавния лесничей на гр. Пещера с препоръка за подкрепа на бъдещия обединен комитет на ловната и пещерната организация в...

Инициатива на общото годишно събрание на СЗРП за обявяване на Витоша за народен парк

Ръкописна чернова на писмо от месец юни 1932г с изходящ №2 от СЗРП до Отделението за горите и лова на МЗДИ съобщава за решение на общото годишно събрание на съюза за обявяването на Витоша за...

Годишен отчет на СЗРП към Министерство на вътрешните работи

Ръкописна чернова на писмо от месец юни 1932г с изходящ №1 от СЗРП до Отделението за социални грижи към Министерството на вътрешните работи  предава годишен отчет за дейността на СЗРП, приет от...

Покана за общо събрание на СЗРП 1932 г.

Ръкописна чернова на покана с изходящ №16/18.04.1932г до членовете на СЗРП  за общо събрание на съюза на 22.04.1932 г при дневен ред:

  1. Отчет на настоятелството
  2. .Доклад на...

Окръжно до членовете на СЗРП за национален парк "Витоша", предложения за природни паметници и правила за поведение сред природата

Ръкописна чернова на окръжно писмо с изх. № 15/26.03.1932г. от СЗРП до организациите-членове на съюза, което свежда до тях решения на настоятелството от заседание на 22.03.1932 г.:

  1. ...

Покана за участие на представител на МЗДИ в събрание на настоятелството на СЗРП по темата за горите

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 14/22.03.1932 г. от СЗРП до Отделението за горите и лова на МЗДИ, в което се изтъква засилващото се унищожение на горите и нуждата от организиране на публична...

Представители на СЗРП за беседа за пловдивските тепета

Ръкописно копие на писмо с изх. №11/28.11.1931 г. от СЗРП до Христо Пашков от гр. Пловдив, което го уведомява за състава на комисията, натоварена да изнесе беседа за пловдивските тепета при...

Молба за екземпляр на проект за изменение на Закона за лова

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 12/28.11.1931г. до УС на Ловната организация с молба да изпранти приготвения от тях проект за изменение на Закона за лова.

Загубена брошура от конференция на планинарските дружества

Ръкописно копие на писмо с изх. № 13/28.11.1931 г. от СЗРП до Българското туристическо дружество, което уведомява, че в съюза не е получена брошурата от Международната конференция на планинарските...

Получен членски внос от Ловната организация

Ръкописна чернова на писмо с изх. № 10/11.11.1931г в отговор на писмо №891 от Ловната организация потвърждава, че СЗРП ще се съобрази с изпратеното съдържание и изразява благодарност за платения...

Страници