Ръкописна чернова на писмо от месец юни 1932г с изходящ №2 от СЗРП до Отделението за горите и лова на МЗДИ съобщава за решение на общото годишно събрание на съюза за обявяването на Витоша за народен парк и моли да се постави разпореждане на задача по тази тема на Комисията към министерството, учредена със заповед №1362/07.07.1931 г.