Писмо от Комисията по законодателство на IUCN със запитване за законодателните актове по защита на природата 1967 г.

Писмо от Комисията по законодателство на IUCN със запитване за законодателните актове по защита на природата 1967 г.

Придружително писмо към Проект за Закона за защита на природата 1965г.

Придружително писмо към Проект за Закона за защита на природата с изходящ N16368/18.12.1965г. от Комитет по горите и горската промишленост до проф. Паспалев.

Описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия, 1965 г.

Писмо, вх. № 411-3/27.11.1965 г., относно описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия.

Предложения за редакция на I вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН, 1965 г.

Бележки с дата 18.11.1965 от Николай Боев, бивш секретар на СЗРП и настоящ член на КЗП към БАН, върху I вариант на проекта на Закон за защита на родната природа, разглеждан на 16.11.1965 г.

I вариант на проект на Закон за защита на родната природа, 1965 г.

I вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 16.11.1965 г. Съдържа кратка обосновка на опазването на природата от гледна точка на "плановото стопанство при...

Писмо относно обмен на издания по защита на природата от Селскостопанската академия на ГДР 1965 г.

Писмо от Селскостопанската академия на ГДР, придружаващо изпратена на 05.11.1965г. брошура "За нашата социалистическа родина".

Писмо от Международния съюз за защита на птиците във връзка с проведения симпозиум в България 1965 г.

Писмо вх.№382/28.10.1965г. от Международния съюз за защита на птиците във връзка с проведения симпозиум в България
Писмо вх.№382/28.10.1965г. от Международния съюз за защита на птиците за...

Писмо за отпечатване на покани за Симпозиума за защита на грабливите птици 1965 г.

Писмо от КЗП изх.№323-4/18.09.1965г. до Издателство с печатница на БАН за отпечатване на покани за Симпозиума за защита на грабливите птиции експедиционната бележка от издателството за 120бр....

Напомняне за симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Писмо изх.№941/07.09.1965г. от КЗП до докладчиците на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" с напомняне да представят докладите си в КЗП до 25.09. Писмото е...

Заповед за удължаване срока за полистна експертиза на архивните материали, образувани от дейността на всички институти и поделения на БАН до 1960 г.

Заповед, вх. № 37-12/28.01.1965 г., за удължаване срока за полистна експертиза на архивните материали, образувани от дейността на всички институти и поделения на БАН до 1960 г.

Страници