Покана от УС на Ловната организация, отдел "Счетоводство", до проф. Стефан Петков, Председател на СЗРП, за I нокгрес на Специалната комисия при Международния ловен съвет на Югоизточна Европа, който ще бъде открита от Министъра на народното стопанство та 15.11.1935 г. от 9ч. Приложен е дневният ред. На поканата има ръкописна чернова на изпратения отговор от Стефан Петков до Ловната организация, с което се извинява поради заетост в БАН и Българското пещерно дружество и изпраща поздрави.