Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2797(4)/29.11.2019 , ПИ:66528.501.210

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със стаи за гости в УПИ XII, кв.24 (ПИ:66528.501.210)"

Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2797(4)/29.11.2019 , ПИ:66528.501.210

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда със стаи за гости в УПИ XII, кв.24 (ПИ:66528.501.210)"

Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2887(1)/20.11.2019 , ПИ:66528.501.217

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на допълващо застрояване - гаражи в ПИ:66528.501.217 (УПИ I-217, кв.27)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2616(2)/05.11.2019 , ПИ:66528.501.577

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в ПИ:66528.501.577"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2744(1)/01.11.2019 , ПИ:66528.501.114

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно ел. захранване на обект "Жилищна сграда със стаи за гости в ПИ:66528.501.114, Кабелна линия 1 kV от мястото на разкъсване на...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2463(1)/04.10.2019 , ПИ:66528.501.35 и ПИ:66528.501.36

Становище по чл.2, ал.2 относно план: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII и УПИ IX, кв.5 (ПИ:66528.501.35 и 66528.501.36) с цел промяна на площта на УПИ VIII и УПИ IX и застрояване в тях."

...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2458(2)/30.09.2019 , ПИ:66528.501.652

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда със заведение за хранене бистро-етапно строителство в ПИ:66528.501.652; Кабел 1kV...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2459(2)/30.09.2019 , ПИ:66528.501.670

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на "жилищни сгради 1 и 2" в ПИ:66528.501.670; Кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП "Вълков" в ПИ:66528....

Решение по оценка на съвместимостта №БС-3-ОС/18.09.2019 , ПИ: 66528.2.263

Решение по оценка на съвместимостта по реда на ЗБР за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилишни сгради в ПИ: 66528.2.263"

Съгласувал: Д. Иванова , изготвил: Т. Ценова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1019(7)/27.08.2019 , ПИ:66528.501.297

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в ПИ:66528.501.297 (УПИ VII-152, кв.26)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова

Страници