Становище по чл.2, ал.2 относно план: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII и УПИ IX, кв.5 (ПИ:66528.501.35 и 66528.501.36) с цел промяна на площта на УПИ VIII и УПИ IX и застрояване в тях."

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова