Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда в ПИ:66528.501.577"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова