Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на допълващо застрояване - гаражи в ПИ:66528.501.217 (УПИ I-217, кв.27)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова