Становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив 1963 г.

Писмо изх.№294/03.09.1963г. със становище на КЗП относно искане за отстрел на бели щъркели от Ветеринарния институт - гр. Пловдив

Писмо на Министерството на народната просвета относно преподаването на "Защита на природата" 1963 г.

Писмо от 16.08.1963г. на Министерството на народната просвета относно преподаването на "Защита на природата" в отговор на запитване по въпроса от Комисията по защита на природата при Госплан-СССР...

Писмо до Управлението за външни връзки на Китай с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Китай 1963 г.

Писмоизх.№269/29.07.1963г. до Управлението за външни връзки на Китай с благодарност за изпратената информация за организацията на защитата на природата в Китай

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България"до Академията за селскостопански науки - Берлин 1963 г.

Писмо изх.№273/29.07.1963г. до Академията за селскостопански науки - Берлин, придружаващо изпратена от КЗП брошура "Защита на природата в България"

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с СЗП - Казахстан 1963 г.

Писмо изх.№268/29.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с СЗП - Казахстан

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Естония 1963 г.

Писмо изх.№272/29.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Естония

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България" и нормативни документи, изпратени до IUCN 1963 г.

Писмо изх.№267/29.07.1963г., придружаващо брошура "Защита на природата в България", копие от Устава за защита на природата и Правилника за приложението му.
Писмо вх.№284/30.08.1963г. с...

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Латвия 1963 г.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с Комитета за рационално използване и охрана на природните ресурси - Латвия 1963 г.

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Армения 1963 г.

Писмо изх.№394/28.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Армения

Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна 1963 г.

Писмо изх.№265/27.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна

Страници