Преписка между КЗП и СГНС - "Лесопаркове" относно унищожаване на отровните змии в природен парк "Витоша" 1964 г.

Писмо 1677/21.09.1964г. на Управление "Лесопаркове" СГНС със запитване какви мерки могат да се вземат по унищожаване на отровните змии на Витоша. Подписано от К. Шопов /директор/ и Д. Филизов /гл....

Писмо на КЗП за необходимостта от съгласуване с КГГП на всички мероприятия в природен парк "Витоша" 1964 г.

Писмо изх.№155/09.05.1964г. на КЗП за необходимостта от съгласуване с КГГП на всички мероприятия в природен парк "Витоша". Писмото е изпратено до КГГП след разглеждане на 07.05. на множество...

Писмо на КЗП относно събирането на билки на Витоша 1961 г.

Писмо на КЗП от 30.03.1961г. с мнение, че на Витиша не бива да се събират билки, по повод на искане от "Наркооп"-София и запитване от СГНС

Писмо с предложение за обявяване за защитен обект на вековен смърч над с. Бояна 1961 г.

Писмо вх.№43/21.03.1961г. с предложение за обявяване за защитен обект на вековен смърч над с. Бояна. Авторът е биолог от Зоологическия институт на БАн. Подписа не се чете.

Туристическа карта на Витоша от 1956г

Туристическа схема на пътно-алейната мрежа на народен парк Витоша от 1956г

Идейни проекти на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Карта по първия идеен проект за природен парк "Витоша" 1952 г. по Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша, утвърдено с Постановление № 987/...

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за утвърждаване Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша.
В това Постановление се поставя и...

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша на 22 725,8 ха.

Доклад на Управлението на горското стопанство към Министерски съвет с предложения по стопанисването на Витоша 1952г.

Писмо от 07.03.1952 г. с Доклад на Управлението на горското стопанство към Министерски съвет с предложение до Председателя на МС да се приеме Постановление за правилното стопанисване и управление...

Състав на Съвещателния комитет при народен парк "Витоша" 1948 г.

Служебен препис на Заповед №645/03.07.1948г. на МЗГ , Сектор гори, лов и рибарство за назначаване на 17-те члена на Съвещателния комитет при народния парк "Витоша", подписана от нач.отдел...

Страници