Писмо с вх. № 1630/26.09.1934 г. от Управителния съвет на Ловната организация до Министерството на народното стопанство, отд. Ветеринарно с копия до Комитета за защита на природата и отд. Гори и лов, относно изтребването на болни от бяс кучета. При обиколката си из Южна България, секретарят на Дружеството е установил, че изтребените кучета не се заравят и служат за храна на лешоядите. Последиците от това са натравяне на лешоядите, а вероятно и на други полезни за природата животни, отравяне повърхността на почвата и др. 

Ветеринарното отделение трябва да има грижата, освен за унищожаването на болните животни, и за тяхното заравяне. 

Писмото е подписано от председателя и от секретаря на Ловната организация.