Писмо изх.№265/27.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Украйна