Писмо изх.№259/26.07.1963г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Белорусия