Писмо изх.№76/11.03.1964г. на КЗП до проф. Х. П. Мираманян - председател на КЗП при Арменската АН с благодарност за изпратени природозащитни брощури, плакати и справки за охраната на природата в Армения и съпровождащо аналогични материали за България.