Кореспонденция по искане от Зоологическата градина - София за разрешение за улавяне на пеликани в "Сребърна" 1963г. КЗП не възразява, но при спазване на определени условия, така че да не се навреди на колонията и под надзора на компетентни лица - писмо изх.№142/13.03.1963г.