Писмо №7-867/31.08.1964г. от Зоологическия институт при БАН с искане за разрешение за хидробиологични изследвания в резерват "Маричини езера", подписано от чл.кор.проф. Ал. Вълканов
Писмо №250/05.09.1964г. на КЗП със становище за съдействие на групата на проф. Вълканов.