Решение по ЕО - №БС-37-ЕО/11.12.2013 , ПИ: 66528.3.285/286/295/296

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план "ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 66528.3.285 , 66528.3.286 , 66528.3.295 и 66528.3.296 с цел...

Становище по чл.2, ал.2 №8663/03.12.2013 , 66528.501.239

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ:66528.501.239"

Становище по чл.2, ал.2 №8363/20.11.2013 , ПИ:66528.501.95

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.95"

Становище по чл.2, ал.2 №5353/14.10.2013 , ПИ:66528.501.351

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.351"

Становище по чл.2, ал.2 №5636/02.09.2013 , ПИ: 66528.501.180

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на 2 броя жилищни сгради в нови УПИ VIII-180 и  XVII-180, кв.16 (ПИ №66528.501.180)"

Становище по чл.2, ал.2 №6157/30.08.2013 , ПИ:66528.501.67

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.67"

Становище по чл.2, ал.2 №3074/09.08.2013 , ПИ: 66528.501.387

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради в ПИ:66528.501.387"

Становище по чл.2, ал.2 №4494/27.06.2013 , ПИ:66528.501.1235

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Преработка по време на строителство на жилищна сграда и магазин в ПИ:66528.501.1235"

Становище по чл.2, ал.2 №4477,4478/24.06.2013 , ПИ: 66528.501.503

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на дъждовна канализационна система и реконструкция на част от съществуваща улица, ПИ:66528.501.503"

Становище по чл.2, ал.2 №3708/04/06/2013 , ПИ: 66528.501.123

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда с магазин в ПИ:66528.501.123"

Страници