Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на дъждовна канализационна система и реконструкция на част от съществуваща улица, ПИ:66528.501.503"