Запитване за мерките по опазване гората край Рилския манастир 1963 г.

Писмо изх.№361/29.11.1963г. на КЗП със запитване до КГГП за мерките по опазване гората край Рилския манастир.

Писмо от Национален музей "Рилски манастир" относно опазването на вековната гора край манастира 1963 г.

Писмо от Национален музей "Рилски манастир" относно опазването на вековната гора край манастира, изпратено на 21.11.1963г. по повод започнала сеч в гората.
Съдържа предложения за конкретни...

Технически проект за водоснабдяване на ДЗС гр. Враца, филиал "Леденика", 1962г

Технически проект (обяснителна записка) и сметна документация за водоснабдяване на ДЗС гр. Враца, филиал "Леденика", 1962г, заедно с придружително писмо от ВиК Враца до РДНСК-Враца от 30.08.2007г...

Писмо на КЗП относно събирането на билки на Витоша 1961 г.

Писмо на КЗП от 30.03.1961г. с мнение, че на Витиша не бива да се събират билки, по повод на искане от "Наркооп"-София и запитване от СГНС

Писмо с предложение за обявяване за защитен обект на вековен смърч над с. Бояна 1961 г.

Писмо вх.№43/21.03.1961г. с предложение за обявяване за защитен обект на вековен смърч над с. Бояна. Авторът е биолог от Зоологическия институт на БАн. Подписа не се чете.

Доклад за съвещанието по оформянето на пещерите "Леденика" и "Змейова дупка" като национални обекти 1961 г.

Доклад за съвещанието по оформянето на пещерите "Леденика" и "Змейова дупка" като национални обекти, състояло се в гр. Враца на 04.01.1961г. Протоколът е подписан от представители на Народния...

Туристическа карта на Витоша от 1956г

Туристическа схема на пътно-алейната мрежа на народен парк Витоша от 1956г

Идейни проекти на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Карта по първия идеен проект за природен парк "Витоша" 1952 г. по Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша, утвърдено с Постановление № 987/...

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 987/22.12.1952 г. на МС за утвърждаване Плановото задание за изработване на паркоустройствен и застроителен план на Народен парк Витоша.
В това Постановление се поставя и...

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша 1952 г.

Постановление № 621/01.08.1952г. на Министерски съвет за увеличаване площта на Народен парк Витоша на 22 725,8 ха.

Страници