Записка относно резултатите от инвентаризацията в КЗП, извършена на 29.11.1965г.