Писмо до СЗРП с вх. № 3/1934 г., изпратено с изх. № 1109/13.04. 1934 г. в отговор на писмо с изх. № 29/29.03.1934 г от СЗРП . С него Юношеският туристически съюз съобщава за невъзможност да заплати дължания си за предходната година членски внос в СЗРП и за очакване да бъде платен да настоящата 1934 г ., след получаване на полагащата се субсидия от фонда "Физическо възпитание".