Чернова на писмо с изх. № 3/04.05. 1931 г., адресирано до Министерството на вътрешните работи. Съобщава се за изменения в Устава на СЗРП, приети на годишно събрание. Редакцията на устава е направена от д-р Ст. Петков по предложение на секретаря на СЗРП М. Русков. . Приложени към писмото са извлечение от протокола на събранието и 3 екземпляра от устава.