Справка за двойките пеликани, гнездили в резервата "Сребърна" през 1961г. изготвена от завеждащия Биологична станция "Сребърна"Таню Мичев по запитване на КЗП от 19.08.1961г.