С писмо изх.№3/16.02.1946г.
Списък на членовете на настоятелството на Българско природоизпитателно дружество - делегати за конгреса на БНСЗП февруари 1946 г. (писмо изх.№3/16.02.1946г.)
Даки Йорданов - председател
Кирил Йорд. попов - подпредседател
Асен Янев - секретар
Стоян Вълев - касиер
Златко Бонев - библиотекар
Георги Дражев - съветник
Иван Ганчев - съветник
Надя Драгова - съветник