Писмо изх.№245/16.07.1963г. към брошура "Защита на природата в България" до Институт за защита на паметниците - Любляна.