Преписка относно издаване на разрешителни за лов на служители в природонаучни музеи 1964 г.