Писмо с изх. № 123/23.05.1933 г. от Дружеството на лесовъдите-академици съобщава на СЗРП (вх. № 8) избраните техни представители в сила от общото годишно събрание от 07.10.1931 г. до края на 1934 г.: проф. Тодор Димитров, Георги Кюркчиев, инж. димитър Загоров.