Писмо с изх. № 3/ 29.05.1933 г. съобщава на СЗРП (вх. № 13) постоянните делегати на Българското геологическо дружесто: проф. Н. Николов, д-р В.Г. Радев, Стр. Димитров. Те имат мандат до края на селдващата година. Ръкописно е добавено името на проф. Бакалов от Агрон. факултет в Геологическия институт.