С писмо от 29.04.1931 г. Българското геологическо дружество съобщава представителите си в СЗРП: д-р В. Радев и Стр. Димитров. Полумено е с вх. № 3.