Писмо с изх. № 121/26.10.1934 г. в отговор на писмо №4/01.10.1934 г. съобщава избраните за срок от 3 години представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП:

  1. проф. Никола Арнаудов - Ботанически институт при Физико-математическия факултет
  2. проф. Николай Стоянов - Агрономо-лесовъден факултет
  3. доц. Методи Русков - Агрономо-лесовъден факултет.

Проф. Н. Стоянов влиза в комисията по защита на родната природа при Министерството на народното стопанство.

 

Писмото е подписано, посписите са най-вероятно на Стефан Петком и Даки Юорданов.