Писмо с изх. № 1783/29.10.1934 г. на Българския рибарски съюз до председателя на СЗРП, в което съобщава имената на делегатите на Съюза:

1. Грозю Ив. Грозев, бивш главен инспектор по рибарството при Министерството на народното стопанство, ул. "Царица Йоана" № 96

2. Георги Зашев,  главен инспектор по рибарството при Министерството на народното стопанство, ул. "Пресансе" № 3

Писмото е подписано от подредседателя и секретаря (Георги Зашев) на Българския рибарски съю.