Писмо вх.№47/25.01.1962г. с предложение от БТС за обявяване на новооткрита пещера край с. Челопек за защитен обект.