Писмо изх.№147/27.04.1964г. на КЗП в подкрепа на предложението на Енчо Маринов - преподавател по биология в Учителския институт в гр. Бургас, за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското езеро
Писмо вх. 50/15.02.1964г. с предложението на Енчо Маринов за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското езеро с приложена скица.