Обявление за разгласяване № ЗП/42-11934 с дата 20.09.1948 г., издадено от Министерство на земеделието и горите, сектор гори, лов и рибарство и препис от постановление №ЗП/2-11938 с дата 20.09.1948 г. за обявяването на блатото "Сребърна" - Силистренска околия за пеликанов резерват.

Документите са адресирани до СЗРП за вписваеи в книгата за резерватите в Съюза (вх.№100/24.09.1948г.)