Два екземпляра на Покана за учредяване на чиновническа кооперация "ВЕДОМА" в Министерството на земеделието за 26.04.1945г. На единият има резолюция от 25.04.1945г. да се разпише от служителите на областните служби и лесничейства. Вторият е силно увреден, ясно си личат собственоръчните подписи. Поканата е подписана от Ю. Михайлов - директор на Дирекцията по горите.