Писмо с изх. № 12032/ 27.08.1931 г. кани СЗРП, Дружеството на лесовъдите академици в България, Българското пещерно дружество и Българския рибарски съюз да излъчат представители в комисията към МЗДИ съгласно приложените заповеди №1362/08.07.1931 г и № 1459/20.08.1931 г. Комисията е определена с председател Главния инспектор по горите от Отделението за горите и лова към МЗДИ и с представители на дружества-членове на СЗРП, които са изброени. Целта на комисията е да изготви списък на растения, които трябва да бъдат обект на защита като "природни паметници" и да подготви законопроект за създаване на първия български национален парк, който се предполага, че ще бъде Рила.