Писмо изх.№17/11.11.1940г. с мнение да се обяви тисовото находище на Витоша за природен паметник в отговор на запитване от МЗДИ Отдел за горите.