Писмо изх.№73/27.02.1963г. на КЗП с исканеКГГП да ускори публикуването в Държавен вестник на решения от м. септември 1962г.за обявяване на пещери за защитени обекти, за да влзат в сила.