С писмо изх.№2/08.02.1946г. Н.Стоянов отправя покана до директора на Народната милиция да присъства на общото годишно събрание на СЗРП, насрочено за 17.02.1946г. със следния дневен ред:
1. Откриване и приветствия
2. Идеята за защита на природата - реферат от Проф. Н. Стоянов
3. Доклад на Управителния съвет за дейността на съюза
4. Приемане на нов устав
5. Приемане на бюджета и план за бъдеща дейност
6. Избор на Централно настоятелство, Контролна комисия и редакционен комитет