Писмо изх.№19/28.12.1940г. до организациите-членки на СЗРП, които не са определили представителите си в управителния съвет.