Писмо от Районна горска инспекция - г.Пещера изх.N 2845/01.09.1942г. до Административния лесничей - гр. Ботевград относно отглеждане на Валериана 1942г.