Писмо изх.№381/14.12.1963г. относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков