Писмо изх.№151/20.04.1963г. до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали