Писмо изх.№1/10.07.1941г. до МЗДИ с искане да се засили охраната на резерватите.
Подписано е от Ст. Петков, Ив.Буреш и Сл. Лазаров.