Писмо с изх. № 985/02.12.1938 от Централното настоятелство на Български туристически съюз до Председателя на СЗРП с вх. № 8/05.12.1938 г. Известяват, че не могат да се отзоват на поканата на СЗРП.